منبع کویل دار در انواع300لیتر-5000لیتری

منبع دوجدره - مخزن شوفاژ - منبع کویل دار - منبع کویل دار ایستاده - منبع انبساط

منبع کویل دار و انواع آن

 

منبع کویل دار عمودی یا منبع کویل دار ایستاده

1.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده 300لیتری ضخامت ورق 4میل

2.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده300تیتری ضخامت ورق5میل

3.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده400لیتری ضخامت ورق 4 میل

4منبع کویل دار عمودی یا ایستاده400لیتری ضخامت ورق 5میل

5.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده 500لیتری ضخامت ورق 4میل

6.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده 500لیتری ضخامت ورق5 میل

7.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده600لیتری ضخامت ورق 4میل 

8.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده600 لیتری ضخامت ورق 5میل

9.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده800 لیتری ضخامت ورق4 میل

10.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده800لیتری ضخامت ورق5 میل  .                                                   

11.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده1000 لیتری ضخامت ورق5 میل

12.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده 1000لیتری ضخامت ورق6میل

13.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده 1200لیتری ضخامت ورق 5 میل

14.منبع کویل دارعمودی  یا ایستاده1500 لیتری  ضخامت ورق 6 میل

15.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده 1500 لیتری ضخامت ورق 5 میل

16..منبع کویل دارعمودی  یا ایستاده2000 لیتری ضخامت ورق 6میل

17.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده2000 لیتری ضخامت ورق 8میل

18.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده2500 لیتری  ضخامت ورق 5 میل

19.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده2500لیتری ضخامت ورق 6 میل

20.منبع کویل دارعمودی  یا ایستاده2500لیتری ضخامت ورق8میل

21..منبع کویل دارعمودی یا ایستاده3000لیتری  ضخامت ورق5 میل

22.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده3000لیتری  ضخامت ورق 6 میل

23.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده3000 لیتری ضخامت ورق8میل

24.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده4000لیتری  ضخامت ورق5میل

25.منبع کویل دار عمودی  یا ایستاده4000لیتری  ضخامت ورق 6میل

26..منبع کویل دارعمودی یا ایستاده4000لیتری ضخامت ورق8 میل

27.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده5000لیتری ضخامت ورق5میل

28.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده5000لیتری ضخامت ورق 6میل

29.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده5000 لیتری ضخامت ورق8 میل

منبع کویل دار افقی یاخوابیده   

:1.منبع کویل دار افقی یا خوابیده 300لیتری ضخامت ورق 4میل

2.منبع کویل دارافقی یا خوابیده300 لیتری ضخامت ورق5میل

3.منبع کویل دار افقی یا خوابیده400لیتری ضخامت ورق 4 میل

4منبع کویل دار افقی  یا خوابیده400لیتری ضخامت ورق 5میل

5.منبع کویل دار افقی یا خوابیده500لیتری ضخامت ورق 4میل

6.منبع کویل دار افقی یا خوابیده 500لیتری ضخامت ورق5 میل

7.منبع کویل دار افقی یا خوابیده600لیتری ضخامت ورق 4میل 

8.منبع کویل دارافقی یا خوابیده600 لیتری ضخامت ورق 5میل

9.منبع کویل دار افقی یا خوابیده800 لیتری  ضخامت ورق4 میل

10.منبع کویل دارافقی یا خوابیده 800 لیتری ضخامت ورق5 میل 

11.منبع کویل دارافقی یا خوابیده1000 لیتری ضخامت ورق5 میل

12.منبع کویل دارافقی  یا خوابیده1000لیتری ضخامت ورق6میل

13.منبع کویل دار افقی یا خوابیده 1200لیتری ضخامت ورق 5 میل

14.منبع کویل دارافقی یا خوابیده 1500 لیتری  ضخامت ورق 6 میل

15.منبع کویل دارافقی یا خوابیده 1500 لیتری ضخامت ورق 5 میل

16..منبع کویل دارافقی یا خوابیده 2000  لیتری ضخامت ورق 6میل

17.منبع کویل دارافقی یا خوابیده2000 لیتری ضخامت ورق 8میل

18.منبع کویل دارافقی یا خوابیده2500 لیتری  ضخامت ورق 5 میل

19.منبع کویل دارافقی یا خوابیده 2500لیتری ضخامت ورق 6 میل

20.منبع کویل دارافقی یا خوابیده 2500لیتری ضخامت ورق8میل

21..منبع کویل دارافقی یا خوابیده3000لیتری  ضخامت ورق5 میل

22.منبع کویل دار افقی یا خوابیده3000لیتری  ضخامت ورق 6 میل

23.منبع کویل دار افقی یا خوابیده3000لیتری ضخامت ورق8میل

24.منبع کویل دارافقی یا خوابیده4000لیتری  ضخامت ورق5میل

25.منبع کویل دار افقی یا خوابیده 4000لیتری  ضخامت ورق 6میل

26..منبع کویل دارافقی یا خوابیده4000لیتری ضخامت ورق8 میل

27.منبع کویل دارافقی یا خوابیده5000لیتری ضخامت ورق5میل

28.منبع کویل دارافقی یا خوابیده5000لیتری ضخامت ورق 6میل

29.منبع کویل دار افقی یا خوابیده5000لیتری ضخامت ورق8 میل

     شماره های تماس 

همراه:  09125575536        

  دفتر:   02136350397تمامی حقوق این سایت برای گروه تولیدی صنعت کار تهران محفوظ میباشد

طراحی و بهینه سازی در طراحی سایت جهش